1
اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری از چندین روش امکان پذیر است. همسر یا فرزندان کسی که فوت کرده یا از کار افتاده شده نیز ممکن است واجد شرایط دریافت مقرری باشند. حضور شخص متقاضی - از تمامی متقاضیان انگشت نگاری و مصاحبه بعمل خواهد آمد. هیچ گونه محدودیت در مورد اعطای اعتبارات بانکی و مالی از سوی موسسات ترک به شرکت های خارجی در قوانین دیده نشده است.