1
اگر شما هم به دنبال اطلاعات درباره دریافت اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است. در صورتی که مخارج صرف شده برای تحقیقات موجب کشفیات با ارزشی برای پیشرفت و یا بهبود اقتصاد ملی شود، تا سقف ۳۵% آن را می توان از دولت اتریش بازپس گرفت. و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد. در گروه مهاجرین نسل اول ٩ نفر از ده نفر به عنوان پناهنده وارد نروژ شده اند.و همانن