1
اروپا با سایقه ی طولانی در آموزش هدف بسیاری برای ادامه تحصیلات و مهاجرت می باشد. در برخی کشورها محدودیتی برای تعداد شرکا در ایجاد شرکت وجود دارد. با تعطیلی این کلاس ها، هزاران مهاجرحق فراگیری زبان نروژی بطور رایگان را از دست خواهند داد. پیدا کردن مکان مناسبی برای زندگی مدتی طول میکشد و مراحل مختلفی دارد. نهاد ارائه دهنده دوره آموزشی موظف است که وضعیت شروع به آموزش و حضور و غیاب فرد خارجی که برا