1
خدمات منحصر به فردی را برای اتباع خارجی که مایل به زندگی ، کار و یا انجام تجارت در اروپا هستند، ارائه مینماید. بر طبق این قوانین سود شرکت ها با نرخ مالیاتی ۲۵درصد بطور یکسان مشمول پرداخت مالیات هستند. دوره تخصص پزشکی (انگلیسی یا روسی)۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰دلار درسال. آماده کردن کارت اجازه اقامت بدون کدام هزینه بجز فیس درخواست برای اجازه میباشد. اگر آن ها بخواهند شما را تهدید یا اموال شما را بگیرند، شما ت